ხორბალი

აღწერა

პრეპარატის ეფექტურობის მაჩვენებლები

 • მოსავლიანობის ზრდა 10-14%-ით.
 • ბუჩქოვნობის ზრდა 0,8-1,0-ით.
 • თესლების მასის ზრდა 11-13%-ით.
 • ფესვური სისტემის მასის ზრდა 40-60%-ით.
 • წებოვანას ხარისხის მატება.
 • ჩაწოლის შემცირება.
 • თესლების სიმწიფის ვადების 4-5 დღით დაჩქარება.

 

დაავადებების დათრგუნვა

 • ნაცრით დაზიანების შემცირება 2-3-ჯერ.
 • ფესვების სიდამპლის შემცირება 70%-ით.
 • სეპტორიოზის და ფუზარიოზის შემცირება 60-70%-ით.

 

პრეპარატის გამოყენების ნორმა

 • 50 მლ/ტ
 • 30 მლ/ტ

 

დათესვამდე თესლები უნდა დამუშავდეს 50მლ ნოვოსილის ხნარის გაზავებით 10ლ წყალში, განსაზღვრულია 1ტ ხორბლის თესლისათვის.

შეწამვლა იყოფა ორ ეტაპად:

 1.  ბარტყოვის ფაზა, 30 მლ ნოვოსილის ხსნარი ზავდება 300 ლ/ჰა-ზე წყალში.
 2. დათავთავების ეტაპი, სადაც 30მლ ნოვოსილი ხსნარი ზავდება 300ლ/ჰე-ზე წყალში.

აღწერა

პრეპარატის ეფექტურობის მაჩვენებლები

 • მოსავლიანობის ზრდა 10-14%-ით.
 • ბუჩქოვნობის ზრდა 0,8-1,0-ით.
 • თესლების მასის ზრდა 11-13%-ით.
 • ფესვური სისტემის მასის ზრდა 40-60%-ით.
 • წებოვანას ხარისხის მატება.
 • ჩაწოლის შემცირება.
 • თესლების სიმწიფის ვადების 4-5 დღით დაჩქარება.

 

დაავადებების დათრგუნვა

 • ნაცრით დაზიანების შემცირება 2-3-ჯერ.
 • ფესვების სიდამპლის შემცირება 70%-ით.
 • სეპტორიოზის და ფუზარიოზის შემცირება 60-70%-ით.

 

პრეპარატის გამოყენების ნორმა

 • 50 მლ/ტ
 • 30 მლ/ტ

 

დათესვამდე თესლები უნდა დამუშავდეს 50მლ ნოვოსილის ხნარის გაზავებით 10ლ წყალში, განსაზღვრულია 1ტ ხორბლის თესლისათვის.

შეწამვლა იყოფა ორ ეტაპად:

 1.  ბარტყოვის ფაზა, 30 მლ ნოვოსილის ხსნარი ზავდება 300 ლ/ჰა-ზე წყალში.
 2. დათავთავების ეტაპი, სადაც 30მლ ნოვოსილი ხსნარი ზავდება 300ლ/ჰე-ზე წყალში.